:: Využívání a realizace ::

Stavebně technologický síťový graf a základní dokumenty stavebně technologického projektu, který je vlastně modelem realizace výstavby, zahrnuje všechny potřebné údaje pro řízení postupu výstavby i pro bilancování zdrojů v čase, zvláště je-li upřesněn dle výkazů výměr, rozpočtů nebo výrobní kalkulace. Je možno jej tedy využít ve stavební firmě jako stavebně technologický projekt pro předvýrobní přípravu, zpracování nabídek, výrobní i provozní přípravu, sestavování operativních plánů, získání přehledu o potřebě technologických zdrojů, tj. rozhodující potřebě materiálů, strojů a zařízení i pracovních sil v členění dle rozhodujících řemesel, i ekonomických zdrojů, tj. přehledu o financování stavby i o fakturaci v návaznosti na účetní agendu firmy. Na základě tohoto modelu výstavby je možno systémem CONTEC vytvořit i kontrolní a zkušební plán a harmonogram zkoušek kvality i environmentální plán a dále výsledné dokumenty aktualizovat podle skutečného průběhu výstavby na základě vedené operativní evidence.

Systém CONTEC však neslouží jen v dodavatelské sféře stavebnictví. Díky datové základně umožňuje v investorské sféře předem plánovat zejména velké stavební investice, rozvažovat jejich náklady i technologicky zdůvodněné lhůty provádění staveb, i když nejsou vůbec ještě k dispozici projekty a záměry investora jsou ještě ne zcela jasné. Investor, popř. jeho odborný konzultant, si může modelovat různé varianty konstrukčních systémů objektů plánované investice, vzájemně je porovnávat a vyhledat optimální skladbu konstrukcí nejen z hlediska nákladů na postavení stavby, ale i nákladů na její případnou údržbu, rekonstrukce, popř. demolici. Na základě modelu realizace výstavby plánované investice pak investor též vyhodnocuje došlé nabídky případných dodavatelů, nejen z hlediska nákladů, ale i z hlediska technologicky zdůvodněných termínů postupu výstavby.

Systém lze užívat pro podobné rozbory i v inženýrských organizacích. Zde slouží podobně jako v dodavatelské sféře i pro řízení postupu výstavby, zejména souhry subdodavatelů.

Pro řízení stavby je velmi vhodné, když nad zpracovaným modelem realizace výstavby se pravidelně scházejí zástupci dodavatele, investora a projektanta a za jejich dohledu a připomínek je model aktualizován. Všechny strany pak výsledné dokumenty uznávají a “karty jsou pak vzájemně otevřeny”, tj. jsou jasné podmínky a zdroje nutné pro dodržení, popř. změny plánovaných termínů, případně objemů prací, nákladů a cen. Pravidelná, zhruba měsíční, aktualizace modelu je nutná, zejména u rekonstrukcí.

V současné době se systém CONTEC v návaznosti na nejrůznější systémy výrobních kalkulací, popř. samostatně, využívá rutinně u více než 370 velkých, středních i malých stavebních i investorských firem v České republice i Slovenské republice. Z nejvýznamnějších je možné jmenovat a. s. Metrostav Praha, Skanska a. s., Subterra a. s. Praha, UNISTAV Brno, Syner Liberec, Geosan Group a. s., Energie Kladno, Hochtief – div. 1 České Budějovice, AHI Group Praha, ICKM Praha, CIAS Plzeň, IMOS Brno, Unistav Brno, Eurogema Olomouc, Czasch Bruntál, generální ředitelství ŽSR Bratislava a další. Z nejvýznamnějších staveb, na které byly zpracovány základní dokumenty přípravy stavby pomocí systému CONTEC je možno zmínit dostavbu budov centrály České spořitelny a. s. v Praze, budovu Nationale Nederlanden (tančící dům) v Praze, rekonstrukci Toskánského paláce v Praze, dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí n. L, výstavbu Státní knihovny Liberec, rekonstrukci paláce U Hybernů, výstavby tiskárny MAFRA v Olomouci, výstavbu hraničního přechodu Rumburk - Neugersdorf, výstavbu nájemních hal v areálu Škoda Plzeň, rekonstrukci Promstrojbanky v Petrohradě, rekonstrukci České národní budovy v New Yorku a další. Systém byl užit i pro modelování a řízení postupu výstavby na řadě inženýrských staveb (silnice, železnice, mosty, tunely apod.).

Oproti zahraničním systémům tvorby síťových grafů a dalších dokumentů, které jsou na trhu (např. Primavera, Microsoft Project, Pertmaster, Time Line, Superproject a jiné) má systém pro modelování realizace staveb CONTEC několik významných předností. Je zpracován s důkladnou znalostí podmínek stavební produkce v ČR a SR a obsahuje stále aktualizovaná data pro rychlé modelování stavební produkce formou technologických rozborů propojených se síťovými grafy, s možností upřesnění dle výrobních kalkulací, popř. dle výkazů výměr. Díky metodě stavebně technologického síťového grafu je možné využívat pro sestavení všech dokumentů předem připravených typových síťových grafů, které jsou modifikovatelné dle prostorové struktury konkrétních objektů. Při výpočtu síťových grafů se automaticky provádí jejich optimalizace z hlediska maximálního využití pracovního prostoru. Dále je možno dílčí síťové grafy stavebnicově skládat do síťových grafů částí staveb nebo investičních celků. Je možno provádět agregaci do etapových procesů, procesů stupně rozestavěnosti a objektů z technologických hledisek a optimalizaci postupu výstavby dle limitních zdrojů. V systémech je užita důsledná návaznost na totální systém řízení kvality danou možností okamžitého zpracování kontrolních a zkušebních plánů. Díky oblasti operativní evidence a finančního deníku stavby je možno systém snadno napojit na účetní agendu stavební firmy. Veškeré pracovní oblasti systému jsou otevřené a poskytují uživateli možnost upravovat si všechna data i typové síťové grafy dle svých podmínek.

Pokud klient trvá na výstupu v programu MS Project, systém CONTEC mu i toto umožní, neboť má možnost exportu síťového grafu přes Excelský soubor. Po přenosu do MS Projectu však uvedené výhody systému CONTEC mizí.