:: Přenos dat výrobních kalkulací, výkazů výměr a rozpočtů ::

Pro přenos dat z výrobních kalkulací a výrobních faktur a příslušnou hromadnou úpravu síťového grafu nabídky nebo stavebně technologického projektu je třeba nejprve upravit data systému výrobních kalkulací a faktur pro tento účel, což se provádí v pracovní oblasti Agregace výrobní kalkulace. Princip přípravy dat pro převzetí do síťového grafu spočívá v nutnosti agregace podrobných (obvykle devítimístných) rozpočtových položek výrobních kalkulací do dílčích stavebních procesů - aktivit (první dvoj- až trojčíslí čísla rozpočtové položky) , které se vyskytují v síťových grafech a vyjadřují postup prací jednotlivých pracovních čet - řemesel. Přitom se automaticky stanovuje technologická dělba práce, tj. přiřazení konstrukčních prvků konstrukcím a pochodů, které konstrukční prvky vyrábějí, dílčím stavebním procesům, které jsou prováděny jednotlivými pracovními četami.

Po zvolení příslušného exportního souboru výrobní kalkulace nebo výrobní faktury počítač zpracuje v prvním kroku práce přehled objektů, které se v exportu výrobní kalkulace / faktury vyskytují. Po volbě počítač postupně ze souboru systému výrobních kalkulací čte položky výrobní kalkulace nebo faktury a údaje, které zde nachází, zejména pracnost, cenu, náklady na materiál, mzdy, stroje, OPN, režie, zisk, odbytové náklady, hodnoty S položek a další nasčítává do dílčích stavebních procesů - činností. Při této agregaci se nasčítává pracnost, strojohodiny a zmíněné položky všech zdrojů . 

Objem produktu procesu - aktivity se nenasčítává otrocky, ale objemy jednotlivých rozpočtových položek, které se do procesu (aktivity) při agregaci nasčítávají, se nejprve násobí koeficientem úpravy množství, který umožňuje převod různých měrných jednotek množství rozpočtových položek na měrnou jednotku procesu (aktivity). Tento koeficient, který může být jakékoli nezáporné číslo včetně čísla 0, umožňuje též zabránění nasčítání objemu například příplatků a přirážek do celkového objemu procesu (aktivity). Koeficient úpravy množství si uživatel může pro konkrétní rozpočtovou položku a technologickou etapu zadat a může si jej též uložit do tzv. databáze změn, odkud se při příští agregaci této rozpočtové položky v téže technologické etapě do příslušného procesu tento koeficient automaticky přebírá. U položek specifikací nebo souborů či kompletů (subdodávek) je tento koeficient implicitně roven nule.

Zdůrazňujeme, že agregace rozpočtové položky do činnosti - aktivity a tím i data ukládaná do databáze změn jsou vázána na příslušnou technologickou etapu, neboť procesy - aktivity stejného nebo podobného názvu mohou mít v databázi činností systému CONTEC v různých technologických etapách různou měrnou jednotku. Pokud je měrná jednotka procesu rovna KČ nebo TKČ, koeficient úpravy množství je neúčinný, neboť do objemu procesu (aktivity) se přebírá cena rozpočtové položky.

Návrh agregace rozpočtových položek do dílčích stavebních procesů (aktivit) se vytváří automatizovaně. Přitom se též vytváří seznam užitých zdrojů. Změny jejich přiřazení k číselníku zdrojů systému CONTEC se přitom čtou z výše zmíněného souboru změn přiřazení zdrojů. Automatizovaně sestavený návrh agregace rozpočtových položek do dílčích stavebních procesů, čili stanovení technologické dělby práce, může uživatel interaktivně upravit. Po provedené agregaci je možno agregovaná data automatizovaně přebírat do modelu realizace výstavby.Pokud uživatel obdrží od partnerské strany buď výkaz výměr nebo rozpočet ve formě Excelského souboru, tiskového souboru nebo formátovaného textu např. z tabulkového procesoru Excel (typu *.xls, *.tir, *.txt nebo *.prn), kde jsou jednotlivé položky určitým způsobem číslovány, např. 5 - 9 místným číslem rozpočtové položky dle TSKP, to však není nutnou podmínkou, může si hodnoty, které v této sestavě jsou, automatizovaně do modelu realizace stavby přenášet, což se provádí v pracovní oblasti Převod cizích rozpočtů. Postup je obdobný, jako při přenosu dat z výrobních kalkulací. Samozřejmě je možno přenášet pouze ta relevantní data, která tisková sestava obsahuje. Pro přenos dat z tiskových sestav a příslušnou hromadnou úpravu síťového grafu stavebně technologického projektu je opět třeba nejprve upravit data tiskových sestav pro tento účel.

Princip přípravy dat pro převzetí do síťového grafu spočívá u textových souborů nejprve v nadefinování záhlaví a rozpočtové položky pomocí myši v tiskové sestavě rozpočtu na obrazovce a potom po příslušném zobrazení vybraného záhlaví a vybrané položky v dalším okně v nutnosti definování polohy důležitých údajů - obvykle čísla položky, druhu položky, měrné jednotky, popisu položky, objemu (výměry), popř. ceny (nákladů) a technologické etapy tak, aby je počítač dokázal najít a přečíst. Údaje se vybírají obvyklým způsobem ve Windows pomocí myši a definice příslušného rozmezí údaje se provede stisknutím příslušného tlačítka označujícího definovanou veličinu. U Excelských souborů stačí vybrat sloupce s relevantními daty. Definice se ukončí výběrem, zda ceny jsou uvedeny v jednotlivých Kč nebo v tisících Kč. Poté je nutno provést ještě agregaci podrobných rozpočtových položek výkazu výměr do dílčích procesů (činností - aktivit), které se vyskytují v síťových grafech, podobně jako při převodu dat z výrobních kalkulací. 

Podmínkou úspěšné automatické funkce přenosu údajů je, aby výkaz výměr byl z velké části zpracován dle číslování položek obvyklého v ČR, tj. vycházejícího z metodiky ÚRS - jednotného třídění stavební produkce dle třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Pokud by toto splněno nebylo, musí si uživatel řádné přiřazení položek výkazu výměr do aktivit nadefinovat přes klávesnici, což vyžaduje určité množství práce, avšak přitom se automaticky vytváří převodník. Systém je tak možno využít i pro přenášení dat, která jsou číslována dle zahraničních zvyklostí, podobně jako u výrobních kalkulací.