:: Optimalizace - metoda dodržení limitů zdrojů ::

Při tvorbě síťového grafu v oblasti stavebně technologického projektování se předpokládá, že v každé časové jednotce trvání projektu je k dispozici požadované množství technologického zdroje. V praxi však vznikají problémy s nevyrovnaným čerpáním zdrojů a často bývá množství určitého zdroje různě limitováno v různých časových intervalech. Vznikla tedy potřeba upravit síťový graf tak, aby požadované množství zdrojů odpovídalo těmto požadavkům. K tomuto se užívá metoda dodržení limitů zdrojů.

Tato metoda umožňuje na začátku optimalizace zadat různé limitní hodnoty určitého zdroje v různých časových intervalech doby trvání projektu. Zadaný limit musí být větší nebo roven maximu z velikostí potřebného zdroje u jednotlivých procesů v síťovém grafu. Metoda tedy neprovádí vyrovnávání zdrojů do jedné úrovně dané pro celou dobu výstavby, ale uživatel má možnost zadat různé úrovně limitu potřeby zdroje v různých časových obdobích.

Je třeba si uvědomit, že tímto postupem se ztrácejí ze síťového grafu rezervy a určují se přesnější termíny činností, které je potom nutné na stavbě dodržovat. Velmi často mohou být zadané limity příliš nízké na to, aby se dodržela původní lhůta výstavby. Je zcela logické, že není možno dodržet lhůtu výstavby s použitím limitních zdrojů. Buď můžeme počítat množství zdroje (zejména počtu pracovníků) pro dodržení požadované lhůty, nebo máme k dispozici omezený limit zdroje a k němu musíme přizpůsobit dobu výstavby. 

Výpočet optimalizace je možné provádět i několikrát za sebou dle limitů potřeby různých zdrojů. Výsledkem je poté multikriteriální optimalizace postupu výstavby.