:: Modely postupu výstavby ::Modelem realizace stavby jsou základní dokumenty přípravy staveb založené na algoritmu výpočtu stavebně technologického síťového grafu, tj. technologický normál, harmonogram popř. časoprostorový graf, grafy potřeby různých technologických i ekonomických zdrojů v čase, finanční harmonogram i kontrolní a zkušební plán, environmentální plán a plán BOZP. Tyto dokumenty mohou být doplněny sestavou rozpočtu, případně výkazu výměr, do kterého potenciální dodavatelé při nabídkovém řízení doplňují své cenové ukazatele. Na základě modelových vstupních údajů může dodavatel též provádět i rozvahu zařazení předpokládané dodávky z hlediska disponibilních zdrojů v čase pro celý výrobní program podniku. Takto pojaté modelování realizace výstavby slouží k jejímu jak časovému tak i finančnímu plánování a řízení a stává se součástí systému řízení kvality dle ISO 9000.

Při modelování postupu výstavby při plánování investice nebo tvorbě nabídky, vycházíme obvykle v první fázi z typového síťového grafu a datové základny činností. Vybere se druh objektu, který se bude modelovat dle typového síťového grafu. Průběh výstavby objektu je možno modelovat z účelové měrné jednotky, nebo z celkové rozpočtové ceny. Počítač pak automaticky vytváří příslušné soubory se všemi údaji o procesech včetně všech potřebných vazeb síťového grafu a všech zdrojů pro příslušný objekt, přičemž bere v úvahu technologický postup výstavby daný typovým síťovým grafem.

Po takovémto převedení typového síťového grafu na prvotní model postupu výstavby konkrétního objektu má uživatel možnost zadat následující (další) objekt opět na základě typového síťového grafu nebo na základě hotového stavebně technologického projektu. Podobně je možno zadat i následující objekty ve stavbě, společně se zadáním nových hlavních součinitelů pracovní fronty. Je též třeba zvolit návaznost nyní zadávaného dalšího objektu na objekt předcházející.

Po kliknutí se obrázek zvětší...

Takto se postupně vytvoří prvotní model výstavby všech objektů investičního celku, který se ještě dále obvykle upravuje. Při úpravě je možno některé namodelované procesy vypouštět, jiné přidávat, popřípadě namodelované hodnoty z typových síťových grafů včetně údajů o technologických a ekonomických zdrojích upravovat, nebo do síťového grafu "přihrávat" či vypouštět další dílčí menší síťové grafy objektů nebo jejich částí. Obvykle se mění zejména objemy rozhodujících 20 % činností, které ovlivňují 80 % výsledné ceny objektu. Tyto objemy lze obvykle zjistit i odměřením z výkresů, které bývají součástí zadání. Tím postupně model průběhu výstavby zpřesňujeme a tak získáváme i přesnější obrázek o potřebě zdrojů v čase, ceně stavby i jejím časovém průběhu, který se určí výpočtem síťového grafu. Při respektování výše uvedeného faktu je možné určit během cca 2 hodin práce cenu realizace objektu s přesností cca 3 – 5 % oproti klasickému výpočtu pomocí kalkulačního programu, který by obvykle trval cca 2 – 3 dny. Systém je vybaven tzv. minikalkulací, která umožňuje stanovit jiný kalkulační vzorec pro výpočet ceny pro každou modelovanou stavbu.

Uživatel může samozřejmě upravovat modelový síťový graf dle podmínek dané stavby i co se týče jeho struktury a vazeb. Část síťového grafu kolem určitého sledovaného procesu je možno prohlížet na obrazovce i s tzv. hlavními vazbami, které jsou rozhodující pro výpočet termínů sledovaného procesu, viz obr. 1. Hlavní vazby jsou v něm zvýrazněny hnědými úsečkami. Čísla nad tmavě modrými úsečkami znázorňujícími vazby označují druh vazby a jejich upřesňující hodnotu (časovou hodnotu, součinitel pracovní fronty popř. součinitel částečné vazby).

Systém dále umožňuje provádět tzv. odladění síťového grafu, což je výpočet počtu pracovníků vzhledem k danému termínu ukončení výstavby. Po tomto výpočtu se objeví spočtené údaje o lhůtě výstavby, ceně stavby a je možno vypisovat technologický normál, harmonogram, viz obr. 2, i přehledy potřeby různých sledovaných zdrojů, zejména počtu pracovníku a financování stavby (cash flow), v čase, viz obr. 3, i popř. vykreslit časoprostorový graf postupu výstavby. V harmonogramu na obr. 2 jsou červeně vyznačeny činnosti na kritické cestě, zeleně činnosti s časovou rezervou, popř. modře činnosti zpožděné. Zde se jedná o tzv. porovnávací harmonogram vzniklý porovnáním původně plánované verze postupu výstavby a odladěné verze s dodržením zadaného kratšího termínu ukončení projektu. V průběžném grafu potřeby financí na obr. 3 jsou žlutě vyznačeny hodnoty vyplývající z termínů nejdříve možných, červeně hodnoty plynoucí z termínů nejpozději přípustných.

Po kliknutí se obrázek zvětší...          Po kliknutí se obrázek zvětší...

Systém dále umožňuje exportovat veškeré alfanumerické výstupy (technologický rozbor, rozpočet, operativní plán, finanční harmonogram, tabulky potřeby zdrojů, kontrolní a zkušební plán atd.) včetně harmonogramu do Excelu, přes Excel jsou možné i exporty pro MS Project. Časoprostorové grafy do Excelu exportovat však nelze.