:: Kontrola kvality ::

Kontrolní a zkušební plán (KZP) je velmi důležitým dokumentem přípravy staveb, jak z dodavatelského tak i z investorského hlediska. V něm jsou specifikovány všechny kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích stavebních procesů a nutné přejímky i atesty, které je třeba při přebírání stavebního díla předložit. Jsou zde vyznačeny i údaje o předmětu a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí a dle jakých dokumentů či norem, kolikrát a kdy se má kontrola provádět. Je proto nutné kontrolní a zkušební plán zpracovávat v těsné návaznosti na technologický rozbor (normál), kde jsou v technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě či objektu probíhat, jejichž výrobky se budou kontrolovat. Při tvorbě kontrolního a zkušebního plánu objektu či stavby se proto z technologického normálu vypočítávají nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny příslušných kontrol podle určeného procenta dokončení procesu pro příslušnou kontrolu.Údaje popisné části příslušných kontrol jsou uloženy v databázi kontrol, která má těsnou návaznost na databázi normativních údajů o činnostech, jež se užívá při tvorbě základních dokumentů STP.

Díky přímé návaznosti pracovní oblasti pro tvorbu a aktualizaci kontrolních a zkušebních plánů v systému CONTEC na oblast automatizované tvorby síťových grafů a základních dokumentů přípravy staveb je možné provádět plně automatizované zpracování a aktualizaci kontrolního a zkušebního plánu pro objekt, popř. stavbu, pokud byl pro daný objekt nebo stavbu zpracován či aktualizován stavebně technologický projekt včetně síťového grafu v technologické struktuře dílčích stavebních procesů. 

Princip této tvorby spočívá v tom, že na základě technologického sledu dílčích stavebních procesů ze síťového grafu se z databáze kontrol vyberou ke každému procesu příslušné kontroly a přejímky a vypočte se jejich počet a termíny dle termínů procesů plynoucích ze síťového grafu a procenta dokončení činnosti nutného pro provádění kontroly. Pokud se v modelu realizace výstavby, tedy ve stavebně technologickém projektu příslušného objektu nebo stavby, vyskytnou činnosti, které v databázi normativních údajů, tudíž ani v databázi kontrol nejsou, počítač při tvorbě kontrolního a zkušebního plánu vyzve k interaktivnímu zadání příslušné kontroly přes klávesnici.

Tato pracovní oblast umožňuje expertním způsobem provádět i evidenci provedených zkoušek kvality stavební produkce s jejich výsledky a tisknout doklady o provedených zkouškách.

Nejnovější verze programu automatizovaně vytváří časový plán kontrol i přehled evidovaných kontrol v čase. Na obrazovce je možné prohlížet a myší upravovat tento časový přehled zkoušek kvality ve formě harmonogramu, který je možno i tisknout na tiskárně, nebo vykreslovat na plotteru.

Po kliknutí se obrázek zvětší...