:: Expertizy postupu výstavby ::

Systém CONTEC je velmi vhodný pro vypracování expertiz postupu výstavby, které je možno si též objednat bez nákupu software. Expertiza postupu výstavby popř. rekonstrukce obsahuje počítačový model realizace výstavby formou stavebně technologického síťového grafu ohodnoceného všemi dostupnými technickými, technologickými a ekonomickými zdroji (pracnost, cena, náklady, počet pracovníků, profesí, potřeba vybraných materiálů atp.), které souhlasí s rozpočtem nebo výrobní kalkulací objednatele, pokud je k dispozici.

Obvyklé výstupy expertizy jsou:

A/ Technická zpráva
1. Úvod
2. Podklady pro řešení
3. Předpoklady a postup tvorby modelu průběhu výstavby
4. Základní výsledky expertizy průběhu výstavby
5. Komentář k jednotlivým dokumentům

B/ Výstupy ze systému CONTEC (v tištěné podobě, či v elektronické podobě formátu PDF nebo XLS - u číselně textových výstupů)
1. Technologické normály v technologické struktuře dílčích stavebních procesů (řemesel, pracovních čet), technologických etap a objektů
2. Výpočet ceny - rozpočet ve struktuře stavebních dílů a řemesel (nikoli 9 místné rozpočtové položky ÚRS)
3. Harmonogram s hlavními vazbami síťového grafu v technologické struktuře dílčích stavebních procesů (řemesel)
4. Harmonogramy v technologické struktuře technologických etap a objektů
5. Časoprostorové grafy v technologické struktuře dílčích stavebních procesů (řemesel) a technologických etap
6. Přehled vazeb síťového grafu (tabulková forma síťového grafu)
7. Grafy potřeby pracovníků a financí, popř. dalších vybraných zdrojů v čase, obvykle v měsících
8. Přehled potřeby financí celkem, po objektech a po činnostech v měsíčních obdobích
9. Kontrolní a zkušební plán (za příplatek)
10. Harmonogram zkoušek kvality (za příplatek)
11. Environmentální plán (za příplatek)
12. Harmonogram environmentálních kontrol (za příplatek)
13. Plán BOZP (za příplatek)
14. Harmonogram kontrol rizik BOZP (za příplatek)

C/ Disk se soubory modelu postupu výstavby systému CONTEC (má význam pro uživatele systému CONTEC pro aktualizaci)

D/ Disk se souborem harmonogramu a síťového grafu (bez zdrojů) pro MS Project ve formátu MPP (příplatek 20 %)

Obvyklá cena expertizy činí zhruba 14 krát odmocninu z ceny stavby, min. však 0,7 promile z ceny stavby; tj. např. za expertizu projektu za 100 mil. Kč je základní cena 140 tis. Kč, což je 1,4 promile z ceny projektu, za expertizu stavby za 1 mld Kč činí základní cena 700 tis. Kč.
Při požadavku exkluzivního zpracování (pouze pro daného objednatele) se vypočtená cena zvyšuje o 80 %.
Příplatek za zpracování kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu nebo plánu BOZP činí 15 %.
Při požadavku vypracování více variant řešení činí cena 2. varianty 60 % ceny varianty první, cena 3. varianty 40 % ceny varianty první, cena případné 4. varianty 60 % ceny varianty první.
(Při nutnosti ručního zadávání objemů činností z výkazů výměr, které buď nejsou v počítačové formě, nebo jejich položky nemají logický systém číslování, nebo požadavku výstupů v cizojazyčné formě se cena může zvýšit až o 40 %.)

Podklady pro zpracování expertizy:

stačí dokumentace pro územní řízení (pro méně přesný model), jinak pro přesnější model je lépe poskytnout:
• koordinační situace stavby či situace POV
• rozdělení do objektů, (obestavěné prostory, délky přípojek inženýrských sítí, plochy komunikací)
• průvodní a souhrnná technická zpráva
• technická zpráva stavební
• základní stavební výkresy, půdorysy, řezy z dokumentace pro stavební povolení, popř. realizační, v nejhorším případě i z podkladů pro územní řízení, pro jednotlivé objekty
• projekt - část organizace výstavby (pokud je k dispozici)
• termín zahájení, ukončení, směnový časový fond, možnost práce o sobotách a nedělích
• specifikace zvláštních podmínek, popř. zvláštních požadavků investora na provádění stavby
• případně výkazy výměr nebo rozpočet v elektronické formě (xls), příp. export z výrobní kalkulace - není podmínkou

Pravidelné aktualizace

Výše uvedené dokumenty je třeba v průběhu výstavby obvykle pravidelně aktualizovat zadáním procenta dokončení jednotlivých činností k danému termínu aktualizace (z objemů nebo z financí). Aktualizace se obvykle provádí cca 1 měsíčně, popř. 1 za 2 měsíce. Obvyklá cena aktualizace činí cca 15 - 20 tis. Kč dle rozsahu a nutných úprav síťového grafu (vícepráce, změny projektu ap.).