:: Environmentální plán ::

Environmentální plán je velmi důležitým dokumentem přípravy staveb zejména z celospolečenského hlediska hlediska. V něm jsou specifikovány všechny environmentální aspekty jednotlivých dílčích stavebních procesů, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí při výstavbě, a nutné kontroly, které je třeba preventivně vykonat pro omezení negativního vlivu stavební činnosti na životní prostředí.  Jsou zde vyznačeny nejdůležitější vlastnosti těchto aspektů, zejména nejvýznamnější polutanty, jejich limitní hodnoty, odpovědnost za znečištění životního prostředí konkrétním aspektem a návrh prevence a opatření k likvidaci negativního vlivu na životní prostředí. U každého aspektu  je též provedeno ohodnocení závažnosti environmentálního aspektu pomocí několika vytypovaných hledisek. Tato hlediska si může každý uživatel upravit podle vlastního výběru. Při tvorbě environmentálniho plánu objektu či stavby se proto na základě technologického rozboru vypočítávají nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny příslušných kontrol a zkoušek podle určeného procenta dokončení procesu pro příslušnou kontrolu. Údaje popisné části environmentálních aspektů jsou uloženy v jejich databázi, která má těsnou návaznost na databázi normativních údajů o činnostech, jež se užívá při tvorbě základních dokumentů STP.

Díky přímé návaznosti pracovní oblasti pro tvorbu a aktualizaci environmentálních plánů v systému CONTEC na oblast automatizované tvorby síťových grafů a základních dokumentů přípravy staveb je možné provádět plně automatizované zpracování a aktualizaci environmentálního plánu pro objekt, popř. stavbu, pokud byl pro daný objekt nebo stavbu zpracován či aktualizován stavebně technologický projekt včetně síťového grafu v technologické struktuře dílčích stavebních procesů. 

Princip této tvorby spočívá v tom, že na základě technologického sledu dílčích stavebních procesů ze síťového grafu se z databáze environmentálních aspektů vyberou ke každému procesu příslušná data o těchto aspektech a vypočte se  počet kontrol a zkoušek a termíny dle termínů procesů plynoucích ze síťového grafu a procenta dokončení činnosti nutného pro provádění kontroly. Pokud se v modelu realizace výstavby, tedy ve stavebně technologickém projektu příslušného objektu nebo stavby, vyskytnou činnosti, které v databázi normativních údajů, tudíž ani v databázi kontrol nejsou, počítač při tvorbě environmentálního plánu vyzve k interaktivnímu zadání příslušných údajů přes klávesnici.

Tato pracovní oblast umožňuje expertním způsobem provádět i evidenci provedených zkoušek a kontrol environmentálních aspektů s jejich výsledky a tisknout doklady o provedených zkouškách.

Nejnovější verze programu automatizovaně vytváří časový plán kontrol environmentálních aspektů i přehled evidovaných kontrol v čase. Na obrazovce je možné prohlížet a myší upravovat tento časový přehled  ve formě harmonogramu, který je možno i tisknout na tiskárně, nebo vykreslovat na plotteru.

Po kliknutí se obrázek zvětší...