:: Databáze a práce s nimi ::

Pro rychlé vytvoření modelu postupu realizace stavby je k dispozici datová základna pro modelování postupu výstavby, která se pravidelně půlročně aktualizuje. Datová základna obsahuje databázi normativních údajů o činnostech, které se při stavění mohou vyskytovat. V ní jsou uloženy základní údaje o pracnosti produktu, produktivitě práce, složení pracovní čety, nutných technologických přestávkách, jednotkové ceně produktu, popř. o dalších zdrojích potřebných pro vyrobení měrné jednotky produktu procesu. Dále je k dispozici navazující databáze kontrol kvality všech produktů stavebních procesů, které jsou uloženy ve výše zmíněné databázi normativních údajů. Další navazující databáze environmentálních aspektů spolu s jejich registrem slouží ke tvorbě environmentálních plánů. Databáze rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s jejich registrem se využívá ke tvorbě plánů BOZP.

Druhou částí datové základny jsou typové síťové grafy, jakožto typové postupy prací na určitých druzích objektů formou stavebně technologických typových síťových grafů, vztažených na účelovou měrnou jednotku dle druhů objektů. V typových síťových grafech jsou obsaženy v technologickém sledu veškeré stavební činnosti, které se při výstavbě objektu mohou vyskytnout, včetně všech technologických a organizačních vazeb. U nejčastěji se vyskytujících činností je zadán i objem prací vztažený na účelovou měrnou jednotku objektu. Tyto typové síťové grafy je možno pro vymodelování optimálního postupu výstavby modifikovat dle prostorové struktury konkrétního objektu. Při jejich tvorbě se totiž též využívá metoda stavebně technologického síťového grafu, která tuto modifikaci umožňuje pomocí tzv. hlavních součinitelů pracovní fronty. Typové síťové grafy mohou být konkrétním uživatelem uzpůsobeny jeho ustáleným zvyklostem ve skladbě pracovních čet i nejčastěji užívaným technologiím stavění jednotlivých druhů objektů i používaným konstrukčním systémům. Uživatel si též může vytvářet vlastní typové síťové grafy.

Programový systém je však zcela obecný a otevřený a nemusí vždy využívat pouze typových síťových grafů a údajů ze zmíněných databází pro vymodelování postupu výstavby investičního celku. Do počítačového modelu realizace stavby je možné zadávat jakékoli činnosti (druhy stavebních prací, provozní soubory, projekční a investorské činnosti atp.). Využívání předem připravených typových síťových grafů a databází však práci při modelování postupu výstavby nesmírně urychluje. Oproti systémům, které tyto možnosti nemají a kde je nutno každý model postupu výstavby vytvořit postupným zadáváním všech činností a vazeb síťového grafu, doby činností, potřebných zdrojů atp., se využitím systému užívajícího stavebně technologických síťových grafů práce při přípravě realizace stavby urychluje více než dvacetkrát.

Veškeré databáze i typové síťové grafy se již více než 25 let pravidelně půlročně aktualizují. Aktualizace je založena na spolupráci cca s 10 stavebními firmami v ČR a je podložena daty získanými na více než 500 plánovaných a realizovaných objektech.

Tvůrcem databáze normativních údajů o činnostech, databáze kontrol kvality, číselníku zdrojů a soustavy typových síťových grafů je a práva k jejich šíření a prodeji má ing. Pavel Vrána, Netdata Software, tel. +420 606 311 944, http://www.netdatasoft.cz.