:: Co umožňuje CONTEC v. 12.12? ::

 • Tvorbu nabídek a plánů investic? ANO! Rychlé modelování postupu realizace výstavby s minikalkulací ceny a nákladů, výpočtem termínů a potřeby zdrojů. Změna ceny se automaticky odráží ve změně nákladů.

 • Předvýrobní a výrobní přípravu staveb? ANO! Model realizace výstavby z nabídky se jednoduše upřesní dle realizačního projektu a výrobní kalkulace. Jedná se o stavebně technologický projekt stavby.

 • Síťové grafy? ANO! Stavebně technologický síťový graf je základem modelu realizace stavby a algoritmem pro výpočet začátků a konců stavebních procesů, které jsou ohodnoceny dalšími údaji.

 • Technologické rozbory (normály)? ANO! Soupis stavebních procesů v technologické struktuře pracovních čet v technologickém sledu ohodnocený objemem prací, pracností, cenou, dobou, termíny a dalšími 20 zdroji je základním dokumentem pro plánování a řízení výstavby.

 • Rozpočty? ANO! Soupis procesů v rozpočtovém třídění s uvedením objemů prací, jednotkových a celkových cen se sumarizacemi je vhodný pro nabídku i řízení projektu. V obdobné formě jsou i přehledy provedených prací.

 • Časové grafy (harmonogramy)? ANO! Znázorňují postup výstavby v čase pomocí řádkového grafu dle vypočteného síťového grafu. Zobrazují rezervy i případné porovnání plánované a aktualizované verze postupu výstavby (porovnávací harmonogram). Lze je upravovat na obrazovce myší.

 • Časové grafy s hlavními vazbami? ANO! Znázorňují postup výstavby v čase pomocí řádkového grafu s vyznačením hlavních vazeb síťového grafu. Zobrazují rezervy, případně zpoždění a lze je upravovat na obrazovce myší.

 • Časoprostorové grafy (cyklogramy)? ANO! Znázorňují časovou a prostorovou strukturu procesu výstavby buď v nejdříve možných nebo v nejpozději přípustných termínech ze síťového grafu.

 • Bilanční grafy a přehledy zdrojů v čase? ANO! Bilance financí, potřeby materiálů, nákladů i pracovníků v čase v průběhu výstavby jsou podkladem pro financování stavby bankou či investorem, stanovení záloh, platební kalendář i včasné zajišťování ostatních technických a technologických zdrojů. Bilance zdrojů lze počítat i pro více staveb i dle operativní evidence.

 • Operativní plány a evidence? ANO! Výsek technologického normálu či časového grafu pro dané období s výpočtem financí, potřeby pracovníků i zdrojů je potřebný pro operativní řízení výstavby, přehled provedených prací.

 • Finanční plány a evidence? ANO! Výsek modelu pro dané období s výpočtem financí a nákladů a jejich procentního průběhu je potřebný pro řízení výstavby, dle oper. evidence se porovnává plán a skutečnost ceny a nákladů.

 • Kontrolní a zkušební plány? ANO! Zpracování těchto dokumentů dle vytvořeného modelu postupu výstavby je plně automatické, dokument zahrnuje veškeré údaje potřebné ke kontrole a řízení kvality stavební produkce (předmět kontroly, normy, způsob kontroly, dokumenty, kdo kontroluje, počet kontrol i jejich termíny. Toto je nutné pro certifikaci dle ISO 9001 a 9002!

 • Časový plán kontrol kvality? ANO! Zpracovává se automaticky podle modelu postupu výstavby a vypočtených termínů kontrol, zahrnuje jak plánované tak již provedené a evidované zkoušky kvality.

 • Evidenci zkoušek kvality? ANO! Počítač navrhuje expertním způsobem znění evidenčních protokolů s možností úprav uživatelem a tiskne doklady o provedených zkouškách kvality. Uživatel okamžitě rozezná, které zkoušky nevyhověly a je třeba je opakovat.

 • Environmentální plány? ANO! Zpracování těchto dokumentů dle vytvořeného modelu postupu výstavby je plně automatické, dokument zahrnuje veškeré údaje potřebné ke kontrole působení stavební činnosti na životní prostředí (environmentální aspekty, vyhlášky, váhy, závažnosti, způsob kontroly, dokumenty,  počet kontrol i jejich termíny. Toto je nutné pro certifikaci dle ISO 14001!

 • Časový plán kontrol environmentálních aspektů? ANO! Zpracovává se automaticky podle modelu postupu výstavby a vypočtených termínů kontrol, zahrnuje jak plánované tak již provedené a evidované kontroly environmentálních aspektů.

 • Evidenci kontrol environmentálních aspektů? ANO! Počítač navrhuje expertním způsobem znění evidenčních protokolů s možností úprav uživatelem a tiskne doklady o provedených kontrolách environmentálních aspektů. Uživatel okamžitě rozezná, které kontroly nevyhověly a je třeba je opakovat.

 • Plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? ANO! Zpracování těchto dokumentů dle vytvořeného modelu postupu výstavby je plně automatické, dokument zahrnuje veškeré údaje potřebné ke kontrole a předcházení rizik BOZP (ohrožení, následky, opatření, odpovědnosti, předpisy, četnost kontrol, hodnotu rizika atp.). To je nutné pro certifikaci dle OHSAS 18001 i pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení!

 • Časový plán kontrol rizik BOZP? ANO! Zpracovává se automaticky podle modelu postupu výstavby a vypočtených termínů kontrol rizik BOZP, zahrnuje jak plánované tak již provedené a evidované kontroly rizik BOZP.

 • Evidenci kontrol rizik BOZP? ANO! Počítač navrhuje expertním způsobem znění evidenčních protokolů s možností úprav uživatelem a tiskne doklady o provedených kontrolách rizik BOZP. Uživatel okamžitě rozezná, které kontroly nevyhověly a je třeba je opakovat.

 • Operativní evidence průběhu výstavby? ANO! Podle plánu průběhu výstavby ze síťového grafu počítač automaticky navrhuje evidenci objemů, cena a nákladů skutečného průběhu výstavby v měsíčním období s možností úprav uživatelem, podle které automaticky aktualizuje model postupu výstavby v čase. Tak lze vytvářet soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly a doklady o porovnání plánu a skutečnosti.

 • Návaznost na účetní agendu podniku? ANO! Tvorba finančních deníků staveb umožňuje automatizovaně přebírat skutečné došlé nákladové položky (faktury, mzdy ap.) za určité období, které účtárna přiřazuje stavbě. Postup je možný i obráceně (ze stavby do účtárny).

 • Projektový controling - okamžitá bilance cash-flow a zisku? ANO! Porovnáním skutečných nákladů zachycených v čase ve finančním deníku a plánu ze síťového grafu získává uživatel okamžitý přehled o finanční situaci jedné či součtu více staveb v kterémkoli okamžiku.

 • Promítnutí skutečných nákladů do činností s výpočtem nových ceníků? ANO! Položky finančního deníku je možné expertním způsobem s automatickým návrhem a možností úprav promítnout (rozkontovat) do činností síťového grafu zahrnutých v operativní evidenci a následně automatizovaně vytvářet nové ceníky.

 • Návaznost na výrobní kalkulace? ANO! Do modelů postupu výstavby je možno automatizovaně přebírat data ze 24 systémů výrobních kalkulací. U některých systémů lze data přepočtená dle síťového grafu předávat zpět plánovací agendě podniku, která je postavena na rozpočtových položkách.

 • Návaznost na rozpočtování a výkazy výměr? ANO! Ovšem jen tehdy, pokud mají položky rozpočtů a výkazů výměr logicky stanovený číselný kód (nikoli pouhé označení pořadí). Lze přebírat data přímo i ze souborů Excelu i z trojrozměrných CAD systémů vybavených modulem pro tvorbu výkazu výměr.

 • Návaznost na MS Project? ANO! Ze systému je možno vytvářet pro přenos harmonogramu včetně přepočítání vazeb (bez zdrojů) exportní Excelský soubor, který je možno otevřít v programu MS Project.


Proč to jde tak rychle? Co se na jiných systémech dělá týden, my máme za půl dne, s vyšší přesností! CONTEC užívá stavebnicový způsob modelování postupu výstavby a je podložen půlročně aktualizovanou datovou základnou.

 • Databáze normativních údajů o činnostech? ANO! Zahrnuje údaje o normě času, jednotkové ceně, produktivitě, počtu pracovníků, technologické přestávce a jednotkových potřebách zdrojů pro stavební procesy v úrovni pracovních čet (stavební díly HSV, řemesla PSV).

 • Databáze kontrol kvality? ANO! Navazuje na předchozí databázi a zahrnuje údaje o předmětu kontroly, způsobu kontroly kvality, potřebných normách, odpovědných pracovnících, potřebných dokladech a data pro výpočet počtu kontrol a jejich termínů.

 • Databáze environmentálních aspektů? ANO! Navazuje na  databázi údajů o činnostech a zahrnuje údaje o environmentálním aspektu, způsobu kontroly kvality, potřebných předpisech, odpovědných pracovnících, váhách a závažnostech a data pro výpočet počtu zkoušek a jejich termínů.

 • Databáze rizik BOZP? ANO! Navazuje na  databázi údajů o činnostech a zahrnuje údaje o riziku BOZP, ohrožení, následcích, opatřeních, odpovědnosti, předpisech, četnosti kontrol, odpovědných pracovnících, váhách a závažnostech a data pro výpočet počtu kontrol a jejich termínů.

 • Typové síťové grafy? ANO! Jsou to počítačové soubory obsahující postup výstavby jednotlivých druhů objektů, vazby mezi činnostmi a objemy nejdůležitějších stavebních činností, které se obvykle při výstavbě objektu vyskytují. Jsou jednoduše modifikovatelné dle prostorové struktury daného konkrétního objektu a dle jeho velikosti (m3 o. p.) a je jich přes 50 druhů.

 • Může uživatel databáze a modely ovlivnit a provádět aktualizaci dle postupu výstavby? ANO! Nejen, že může, ale vřele to doporučujeme. Všechny databáze i typové síťové grafy si uživatel může jednoduše aktualizovat, doplňovat i přepracovávat dle vlastních potřeb. Může dle zpracovaných modelů postupu výstavby vytvářet i zcela nové databáze i typové síťové grafy. Je možno tvořit vlastní modely realizace výstavby bez návaznosti na databáze a typové síťové grafy.

 • Sestavené síťové grafy jakožto modely postupu realizace výstavby je možno automatizovaně odladit pro dodržení konce projektu daného investorem, s automatickým výpočtem počtu pracovníků ve stavebních procesech.

 • Stavebně technologické projekty je možno aktualizovat dle skutečného postupu realizace stavby. Zadává se pouze termín aktualizace a procento rozestavěnosti, nebo se samočinně přebírají údaje operativní evidence. Další již jde automaticky, včetně stanovení počtu pracovníků pro dohnání případného zpoždění, který je technologicky únosný. Operativní evidence má přímou vazbu na účetnictví firmy.

 • Výstupy lze tvořit i agregované, tj. stručné, pro řídící složky podniku či investora. Veškeré slovní a číselné výstupní sestavy ze systému lze směrovat i pro Excel. 

 • Do našich modelů je možno automatizovaně přebírat data ze 24 systémů výrobních kalkulací a výrobních faktur. Máme i univerzální převodní program pro přebírání dat z logicky číslovaných výkazů výměr jiných (např. CAD) systémů, souborů Excel atp.

 • Systém CONTEC v. 12.12 funguje na počítačích PC pod Windows 95/98, Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10.

V současnosti máme více než 370 uživatelů v ČR i SR.