:: Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ::

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je dalším velmi důležitým dokumentem přípravy staveb, jak z dodavatelského tak i z investorského hlediska. V něm jsou specifikovány všechny kontroly rizik BOZP u jednotlivých dílčích stavebních procesů i pro všechny stavební činnosti, které je třeba při realizaci stavebního díla kontrolovat a předcházet jejich následkům. Jsou zde vyznačeny i údaje o ohrožení pracovníků, jeho následcích, způsobu kontroly rizika, kdo je za kontrolu zodpovědný a dle jakých dokumentů či norem, kolikrát a kdy se má kontrola provádět, i údaje o hodnotě rizika, pravděpodobnosti vzniku nehody a možných následcích ohrožení. V tomto plánu jsou uvedena i opatření, která je potřeba učinit pro co největší eliminaci rizka. Je proto nutné plán BOZP zpracovávat v těsné návaznosti na technologický rozbor (normál), kde jsou v technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě či objektu probíhat, jejichž rizika BOZP se budou posuzovat. Při tvorbě plánu BOZP objektu či stavby se proto z technologického rozboru vypočítávají nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny příslušných kontrol podle četnosti kontrol pro příslušná rizika BOZP. První kontrola v pořadí se předpokládá ihned při zahájení příslušného procesu nebo těsně před ním. Údaje popisné části příslušných rizik jsou uloženy v registru rizik BOZP a v databázi rizik BOZP, která má těsnou návaznost na databázi normativních údajů o činnostech, jež se užívá při tvorbě základních dokumentů STP

Díky přímé návaznosti pracovní oblasti pro tvorbu a aktualizaci plánů BOZP v systému CONTEC na oblast automatizované tvorby síťových grafů a základních dokumentů přípravy staveb je možné provádět plně automatizované zpracování a aktualizaci tohoto plánu pro objekt, popř. stavbu, pokud byl pro daný objekt nebo stavbu zpracován či aktualizován stavebně technologický projekt včetně síťového grafu v technologické struktuře dílčích stavebních procesů. 

Princip této tvorby spočívá v tom, že se nejprve z registru rizik BOZP vyberou rizika BOZP, která se vyskytují vždy a nezávisle na složení stavebních procesů a zařadí se na začátek plánu. Dále se na základě technologického sledu dílčích stavebních procesů ze síťového grafu z databáze rizik BOZP vyberou ke každému stavebnímu procesu příslušná rizika a vypočte se počet a termíny jejich kontrol dle termínů procesů plynoucích ze síťového grafu. Pokud se v modelu realizace výstavby, tedy ve stavebně technologickém projektu příslušného objektu nebo stavby, vyskytnou činnosti, které v databázi normativních údajů, tudíž ani v databázi rizik BOZP nejsou, počítač při tvorbě plánu BOZP vyzve k interaktivnímu zadání příslušného rizika BOZP přes klávesnici.

Tato pracovní oblast umožňuje expertním způsobem provádět i evidenci provedených kontrol rizik BOZP s jejich výsledky a tisknout doklady o provedených kontrolách.

Nejnovější verze programu automatizovaně vytváří časový plán kontrol rizik BOZP i přehled evidovaných kontrol v čase. Na obrazovce je možné prohlížet a myší upravovat tento časový přehled  ve formě harmonogramu, který je možno i tisknout na tiskárně, nebo vykreslovat na plotteru.

Po kliknutí se obrázek zvětší...          Po kliknutí se obrázek zvětší...